Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Program współpracy

Program współpracy Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok

Wprowadzenie
Podstawowym celem funkcjonowania Miasta i Gminy Nowa Sarzyna jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb jej mieszkańców – w wielu różnych dziedzinach życia: gospodarczego, społecznego czy kulturalnego. Organizacje pozarządowe są kompetentnym i odpowiedzialnym partnerem samorządu w realizacji jego zadań, czego wyrazem jest dotychczasowe współdziałanie i jego pozytywne wyniki.
Organizacje są często wyspecjalizowane w określonych obszarach zadań publicznych, dlatego współpraca z nimi przynosi wymierne korzyści dla samorządu, w postaci sprawnej i efektywnej realizacji powierzonych zadań. Ponadto organizacje pozarządowe i podmioty pożytku publicznego w społeczeństwie demokratycznym stanowią doskonałą bazę dla rozwoju lokalnych społeczności, gdyż skupiają najaktywniejszych obywateli danego środowiska. 

§ 1 Postanowienia ogólne
Ilekroć w „Programie współpracy Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”, mowa jest o:
1)   ustawie - należy przez to rozumieć ustawę ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571);
2)   programie - należy przez to rozumieć „Program współpracy Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”, o którym mowa w art. 5a ustawy;
3)   organizacji pozarządowej - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe w myśl art. 3 ust. 2 ustawy;
4)   innym podmiocie – rozumie się przez to podmiot w myśl art. 3 ust. 3 ustawy;
5)   gminie - należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Nowa Sarzyna;
6)   urzędzie – rozumie się przez to Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie;
7)   dotacji - należy przez to rozumieć dotację w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).
 
§ 2 Cel główny i cele szczegółowe programu
1.    Celem głównym programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest poprawa jakości życia oraz pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców gminy poprzez stwarzanie im możliwości i warunków do uczestnictwa w życiu publicznym.
2.    Cele szczegółowe programu współpracy:
1)    promowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie aktywności mieszkańców gminy;
2)    poznawanie i diagnozowanie środowisk organizacji działających na terenie gminy;
3)    integracja podmiotów prowadzących działalność obejmującą swym zakresem sferę zadań publicznych wymienionych w art. 4 ustawy;
4)    otwarcie na innowacyjność oraz konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym wystąpienia z ofertą realizacji konkretnych zadań publicznych;
5)    tworzenie warunków do wzmacniania istniejących organizacji pozarządowych, powstawania nowych organizacji i inicjatyw obywatelskich;
6)    zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych gminy przez włączenie do ich realizacji organizacji pozarządowych;
7)    wspieranie oraz powierzanie organizacjom zadań publicznych.

§ 3 Zasady współpracy
1)    zasada pomocniczości oznacza, że Miasto i Gmina Nowa Sarzyna zleca realizację zadań własnych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom, które zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy;
2)    zasada suwerenności stron polega na tym, iż strony mają prawo do niezależności i odrębności w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązania problemów i zadań;
3)    zasada partnerstwa oznacza, że gmina traktuje organizacje pozarządowe jako równoprawnych partnerów w definiowaniu problemów społecznych, określaniu sposobów ich rozwiązywania oraz realizacji zadań publicznych, przez co oczekuje od organizacji pozarządowych aktywnego uczestnictwa w realizacji form wynikających ze współpracy;
4)    zasada efektywności polega na tym, że gmina będzie dokonywać wyboru najbardziej efektywnego sposobu realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, oczekując od organizacji sporządzania ofert zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w specyfikacji zadania, rzetelnej realizacji powierzonych zadań, wywiązywania się z obowiązków rozliczenia finansowego i sprawozdawczości;
5)    zasada uczciwej konkurencji przejawia się tym, że gmina będzie równorzędnie traktowała organizacje pozarządowe przy realizacji zadań publicznych, ogłaszając w tym samym czasie takie same założenia określające zadanie oraz stosując takie same kryteria oceny zgłoszonych ofert konkurujących podmiotów;
6)    zasada jawności rozumiana jest jako dążenie gminy do tego, aby wszelkie możliwości współpracy z organizacjami były powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur i kryteriów podejmowania decyzji, jak również  w obszarze zamiarów, celów i środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych;
7)    zasada legalności oznacza, że wszelkie działania organów gminy oraz podmiotów programu współpracy odbywają się w granicach i na podstawie przepisów prawa.  

§ 4 Zakres przedmiotowy
1.    Przedmiotem współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi są:
1)    ustawowe zadania własne gminy;
2)    zadania pożytku publicznego określone w art. 4 ustawy;
3)    wspólne określanie ważnych dla mieszkańców gminy potrzeb i tworzenie systemowego rozwiązywania problemów społecznych;
4)    konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2.    Priorytety oraz zadania realizowane w formie współpracy finansowej i pozafinansowej w poszczególnych obszarach przedstawione zostały w § 5 i 6 programu.

§ 5 Formy współpracy
1.    Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami ma charakter finansowy i pozafinansowy.
2.    Do współpracy o charakterze finansowym należy:
1)    zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom programu w trybie otwartych konkursów ofert, na zasadach określonych w ustawie oraz programie;
2)    zlecanie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z przepisami określonymi w art. 19a ustawy;
3)    wspieranie organizacji pozarządowych, które pozyskały fundusze ze źródeł zewnętrznych poprzez dofinansowanie realizacji zadań publicznych, w ramach których organizacje pozarządowe zobowiązane są ponosić wkład własny;
4)    zlecanie realizacji zadań publicznych w ramach „Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mieście i Gminie Nowa Sarzyna na 2024 rok” oraz „Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna na rok 2024”, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa w tym obszarze.
3.    Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi o charakterze pozafinansowym może odbywać się w następujących formach:
1)    wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków;
2)    konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących podstawowej działalności statutowej organizacji pozarządowych i innych podmiotów, na zasadach określonych odrębną uchwałą;
3)    organizacja akcji promującej ideę wpłat 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego działających na terenie gminy;
4)    pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów organizacyjnych;
5)    promowanie i informowanie o współpracy i o działalności organizacji pozarządowych, na stronie internetowej www.nowasarzyna.eu, Biuletynie Informacji Publicznej i w innych formach;
6)    prowadzenie spotkań konsultacyjnych dla organizacji pozarządowych w zakresie składania wniosków w trybie otwartego konkursu ofert oraz rozliczania dotacji;
7)    wspieranie organizacji pozarządowych ubiegających się o pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych;
8)    używanie bądź wynajmowanie na preferencyjnych warunkach lokali i budynków komunalnych oraz udostępniania lokali na prowadzenie działalności statutowej podmiotów programu.

§ 6 Priorytetowe zadania publiczne
Priorytetowe zadania gminy we współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2024 roku obejmują sferę działań z zakresu: 
1) pomocy społecznej;
2) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
3) ochrony i promocji zdrowia;
4) wolontariatu;
5) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
6) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
7) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
8) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
9) organizacji zawodów i pikników rekreacyjno-sportowych;
10) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
11) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
12) upowszechniania i rozwoju turystyki lokalnej;
13) ratownictwa i ochrony ludności;
14) pomocy ofiarom konfliktów zbrojnych, katastrof i klęsk żywiołowych;
15) promocji Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.

§ 7 Okres realizacji programu
„Program współpracy Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok” będzie realizowany od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 8 Sposób realizacji programu
1.    Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom odbywać się będzie na zasadach określonych w ustawie w trybie otwartego konkursu ofert, a jeżeli przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania zadania to można je wykonać w inny sposób.
2.    Organizacje pozarządowe lub inne podmioty mogą z własnej inicjatywy złożyć gminie ofertę realizacji zadań publicznych.
3.    Gmina rozpatruje w trybie art. 12 ustawy celowość zgłoszonych zadań publicznych, o których mowa w ust. 2, biorąc pod uwagę.
1)     stopień w jakim wniosek odpowiada priorytetowym zadaniom publicznym; 
2)    zapewnienie wysokiej jakości wykonania danego zadania, dostępność środków finansowych na jego realizację;
3)    korzyści wynikające z realizacji tego zadania przez podmioty programu współpracy.
4.    Na wniosek organizacji pozarządowej lub innego podmiotu gmina może zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym w trybie małych dotacji na zasadach określonych w ustawie.
5.    Zadanie publiczne może być realizowane w ramach inicjatywy lokalnej zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy.
6.    Ze strony Gminy współpracę z organizacjami pozarządowymi realizują:
1)    Rada Miejska i jej Komisje - w zakresie wytyczenia polityki społecznej i finansowej Gminy oraz nawiązywania branżowej współpracy z organizacjami;
2)    Burmistrz Miasta i Gminy - w zakresie realizacji tej polityki, podejmowania decyzji o priorytetach współpracy z organizacjami, dysponowania środkami w ramach budżetu, decydowania o przyznaniu dotacji i innych form pomocy poszczególnym organizacjom;
3)    Podmioty programu w zakresie odpowiadającym swoim działaniom statutowym.

§ 9 Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu
1. Gmina, współpracując z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego w ramach uchwalonego programu planuje przeznaczyć środki finansowe w kwocie 870 000,00 zł. 
2. Ostateczna wysokość środków przeznaczonych na współpracę z organizacjami pozarządowymi zostanie  określona Uchwałą budżetową Gminy Nowa Sarzyna na 2024 rok.

§ 10 Sposób oceny realizacji programu
1. Realizacja programu współpracy jest poddana ewaluacji rozumianej jako planowe działania mające na celu ocenę realizacji jego wykonania.
2. Celem monitoringu realizacji programu współpracy ustala się następujące wskaźniki ewaluacji:
1) liczba otwartych konkursów ofert;
2) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert;
3) liczba umów zawartych w formie wsparcia i w formie powierzania;
4) ilość zadań publicznych zleconych do realizacji w trybie art. 19a ustawy; 
5) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na realizację zadań publicznych przez organizacje;
6) wysokość środków własnych przeznaczonych przez organizacje na realizację zadań publicznych;
7) stopień zgodności realizowanych przez organizacje zadań publicznych z priorytetami przyjętymi w programie współpracy;
8) liczba skonsultowanych aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji;
9) inne dane ilościowe pozwalające ocenić stopień realizacji programu.
3. Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna przedstawi Radzie Miejskiej w Nowej Sarzynie sprawozdanie z realizacji programu do dnia 30 kwietnia 2025 roku.
 
§ 11 Sposób tworzenia programu i przebieg konsultacji
1.    Prace nad przygotowaniem programu zostały zainicjowane i przeprowadzone na stanowiskach pracy: wieloosobowe stanowisko ds. promocji i sportu oraz rozwiązywania problemów alkoholowych.
2.    Przygotowanie programu współpracy objęło realizację w zaplanowanych terminach następujących działań:
1)    opracowanie projektu programu i przeprowadzenie konsultacji społecznych w przedmiotowym zakresie - zgodnie z warunkami określonymi w zarządzeniu wydanym przez Burmistrza Miasta i Gminy;
2)    dokonanie korekt w treści projektu programu z uwzględnieniem opinii i uwag wynikających z konsultacji z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innych podmiotów;
3)    przedstawienie projektu uchwały na posiedzeniach komisji stałych Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie;
4)    przedłożenie projektu uchwały pod obrady Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie;
5)    po uchwaleniu programu przez Radę Miejską, zostanie on zamieszczony na stronie internetowej Urzędu w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


§ 12 Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.
1.    Komisje konkursowe powoływane są przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna celem opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach.
2.    Do każdego konkursu powoływana jest odrębna komisja konkursowa.
3.    W skład każdej komisji konkursowej wchodzi od 4 do 6 członków, w tym 
2 przedstawicieli Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.
4.    W skład komisji konkursowej wchodzą także osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub inne podmioty, z wyłączeniem osób reprezentujących ww. organizacje i podmioty biorące udział w konkursie. 
5.    W pracach komisji konkursowej mogą brać udział z głosem doradczym  także inne osoby, posiadające doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu.
6.    Członkiem komisji konkursowej nie może być osoba mająca formalne lub nieformalne powiązania z podmiotami składającymi wniosek, tj.:
1)    która jest członkiem, wolontariuszem, członkiem organów podmiotów ubiegających się o dotację;
2)    pozostaje z członkami władz podmiotów ubiegających się o dotację w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
7.    Komisja konkursowa rozpatruje oferty w terminie podanym w ogłoszeniu konkursowym.
8.    Komisja konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych.
9.    Komisja konkursowa podejmuje rozstrzygnięcia w obecności co najmniej połowy składu osobowego, w tym  przewodniczącego komisji lub sekretarza komisji.
10.    Komisja konkursowa przystępując do rozstrzygnięcia konkursu ofert, dokonuje następujących czynności:
1)    zapoznaje się z podmiotami, które złożyły oferty;
2)    przy ocenie ofert członkowie komisji posługują się kartą oceny oferty;
3)    w następnej kolejności komisja sprawdza, czy złożone oferty spełniają wymogi formalne zgodne z kryteriami określonymi w karcie oceny oferty;
4)    w dalszej kolejności komisja analizuje jedynie oferty kompletne pod względem formalnym;
5)    oferta nie spełniająca wszystkich kryteriów formalnych nie jest dalej rozpatrywana;
6)    oferta spełniająca wszystkie kryteria oceny formalnej poddawana jest ocenie merytorycznej;
7)    po zapoznaniu się z merytoryczną treścią ofert, każdy członek komisji konkursowej dokonuje indywidualnie punktowej oceny na karcie oceny oferty, zgodnie z kryteriami określonymi w ogłoszeniu konkursowym.
11.    Komisja konkursowa po dokonanej ocenie merytorycznej sporządza protokół, który powinien zawierać:
1)    oznaczenie miejsca i czasu konkursu;
2)    imiona i nazwiska członków komisji konkursowej;
3)    liczbę zgłoszonych ofert;
4)    wskazanie ofert nie odpowiadających warunkom konkursu lub zgłoszonych po terminie;
5)    średnią arytmetyczną punktów przyznawanych przez wszystkich członków komisji; zgodnie z kryteriami określonymi w ogłoszeniu konkursowym,
6)    propozycję rozstrzygnięcia konkursu wraz z proponowaną wysokością dotacji;
7)    podpisy członków komisji.
12.    Komisja konkursowa może zaproponować zmniejszenie zakresu realizacji zadania oraz kwoty dotacji w stosunku do złożonej oferty. Zmiana zakresu realizacji zadania nie może naruszyć istoty zadania przedstawionego w ofercie. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta.
13.    Komisja może zaproponować niższą kwotę dofinansowania niż wnioskowana 
w przypadku zidentyfikowania kosztów, które uzna za niekwalifikowane, nieuzasadnione lub zawyżone w porównaniu ze stawkami rynkowymi. Powyższa zmiana wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przed podpisaniem umowy. 
14.    Sporządzony protokół zawierający rekomendacje komisji konkursowej w sprawie ostatecznego wyboru ofert, przekazywany jest niezwłocznie do Burmistrza.
15.    Ostateczną decyzję o wyborze ofert i przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.

Pliki do pobrania:

uchwała_program_współpracy.pdf
Format: pdf, 527.56 kB
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.