Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Gminna gospodarka odpadami

INFORMACJE OGÓLNE:

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach wszystkie Gminy w Polsce zobowiązane są do odbierania, transportu i zagospodarowania wytworzonych na ich terenie odpadów  komunalnych. W Mieście i Gminie Nowa Sarzyna uchwałą Nr LIII/478/2022 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty przyjęto, że od dnia 1 czerwca 2022 r. opłata za odpady komunalne naliczana będzie od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych wynosi 24,00 zł od każdego mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.  Ustalono również podwyższoną miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w wysokości 48,00 zł, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 0,50 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.

Deklarację właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie w terminach:

1)    pierwszą deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;
2)    nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wyposażenia swojej nieruchomości w odpowiedni pojemnik do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych. W ramach usług dodatkowych świadczonych przez Gminę można wydzierżawić taki pojemnik za odpłatnością od przedsiębiorcy, odbierającego odpady komunalne. Formularz zgłoszenia zapotrzebowania na usługi dodatkowe można pobrać poniżej.

Do segregacji odpadów przedsiębiorca dostarcza nieodpłatnie:
1)    w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej – worki;
2)    w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej – pojemniki.

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych:
Odbiór bezpośrednio z nieruchomości bez ograniczeń ilościowych zgodnie z harmonogramem ich zbiórki i zagospodarowanie:
1) odpadów zmieszanych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne:
- z gospodarstw domowych zlokalizowanych w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowie zagrodowej raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października, a w pozostałych miesiącach raz na miesiąc,
- z gospodarstw domowych zlokalizowanych w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej w zależności od stopnia napełnienia pojemnika, lecz nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu;
2) odpadów zebranych selektywnie, takich jak papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne:
- z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowie zagrodowej raz w miesiącu,
- z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej w zależności od stopnia napełnienia pojemnika, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu;

Szczegółowe informacje o gminnym systemie gospodarowania odpadami można uzyskać pod numerem telefonu: 17 24 13 177 wew. 201 (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30)

UISZCZANIE OPŁAT:

Ustala się obowiązek uiszczania miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych bez wezwania, z dołu,
do 25 dnia każdego miesiąca, za dany miesiąc, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za usługi dodatkowe (dzierżawa pojemnika i/lub stojaka) należy dokonywać na indywidualny rachunek bankowy ustalony dla każdego właściciela nieruchomości lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie.

Powyższych opłat nie należy łączyć!

Szczegółowe dane odbiorcy płatności:
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie
ul. Mikołaja Kopernika 1
37-310 Nowa Sarzyna
NIP: 816-10-79-318

INFORMACJE O REALIZACJI SYSTEMU:

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) informuje się, że:
1)    podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta i gminy Nowa Sarzyna jest Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Sarzynie, ul. 1-go Maja 4;
2)    miejscem zagospodarowania odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Nowa Sarzyna zmieszanych odpadów komunalnych, bioodpadów  stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostownia w m. Sigiełki, 37-418 Krzeszów;
3)   osiągnięte w 2022 r. poziomy wynikające z przepisów prawa:
a)      poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 0,08 %,
b)      poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych – 34,08 %, przy dopuszczalnym minimalnym 25% poziomie w 2022 r.,
c)      poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych - 31,04%,
4)    Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Nowej Sarzynie przy ul. Towarowej prowadzony przez Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna Sp. z o. o., czynny od poniedziałku do piątku, za  wyjątkiem wtorku, od godz. 8:00 do godz. 15:00. We wtorek punkt czynny od godz. 9:00 do godz. 17:00;
5)    punkty zbierające przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw domowych:
a)    Apteka Szwajcarska, ul. Marii Konopnickiej 4, 37-310 Nowa Sarzyna,
b)   Apteka Prywatna, ul. Kościuszki 37, 37-310 Nowa Sarzyna;
6)    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych zbierany jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna Sp. z o.o.;
7)    adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:
a)    Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowej Sarzynie przy ul. Towarowej (siedziba Wydziału Obsługi Technicznej Zakładu Gospodarki Komunalnej);
8)   adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych
a)    "OSAK” Marcin Osmyk - ul. Armii Krajowej 42, 36-030 Błażowa - folia odpadowa, sznurek,
b)    TRANS-POŁUDNIE Sp. z o.o. - ul. Podgrodzie 8 B, 39-200 Dębica - opony rolnicze.

Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
Na terenie Nowej Sarzyny przy ul. Towarowej (siedziba Wydział Obsługi Technicznej Zakładu Gospodarki Komunalnej) funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w którym przyjmowane są bez ograniczeń ilościowych następujące frakcje:
papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej i gospodarczej, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady tekstyliów i odzieży, popiół z palenisk domowych (zimny popiół).

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Nowej Sarzynie czynny jest od poniedziałku do piątku za wyjątkiem wtorku od godz. 8:00 do godz. 15:00. We wtorek punkt czynny od godz. 9:00 do godz. 17:00.


Uchwały Rady Miejskiej:

1) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- uchwała z dnia 30 listopada 2020 r.

- zmiana uchwały z dnia 30 października 2017 r.

- uchwała z dnia 27 czerwca 2016 r.

- uchwała nieobowiązująca z dnia 25 marca 2013 r. 

- zmiana uchwały nieobowiązującej z dnia 24 lutego 2014 r.

2) w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania oraz wysokości cen za te usługi

- uchwała z dnia 25 kwietnia 2022 r.

- uchwała nieobowiązująca  z dnia 27 czerwca 2016 r.

uchwała nieobowiązująca z dnia 24 lutego 2014 r.

- uchwała nieobowiązująca z dnia 25 marca 2013 r.

3) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

- uchwała z dnia 25 kwietnia 2022 r.

- uchwała nieobowiązująca z dnia 28 grudnia 2020 r.

zmiana uchwały z dnia 25 maja 2020 r.

zmiana uchwały z dnia 24 lutego 2020 r.

uchwała z dnia 29 kwietnia 2019 r.

uchwała nieobowiązująca z dnia 25 marca 2013 r.

zmiana uchwały nieobowiązującej z dnia 24 lutego 2014 r.

4) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

- uchwała z dnia 25 kwietnia 2022 r.

- uchwała nieobowiązująca z dnia 27 kwietnia 2020 r.

- uchwała Nr XVIII/202/2020 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 24 lutego 2020 r oraz uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XVIII/202/2020 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie

uchwała z dnia 29 kwietnia 2019 r.

- uchwała nieobowiązująca z dnia 25 lipca 2016 r.

- uchwała nieobowiązująca z dnia 25 kwietnia 2013 r.

- zmiana uchwały nieobowiązującej z dnia 24 lutego 2014 r.

5) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- uchwała z dnia 25 kwietnia 2022 r.

uchwała nieobowiązująca z dnia 27 czerwca 2016 r.

- uchwała nieobowiązująca z dnia 29 lipca 2013 r.

- uchwała nieobowiązująca z dnia 25 marca 2013 r.

6) w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

uchwała z dnia 30 listopada 2020 r.

- zmiana uchwały nieobowiązującej z dnia 30 października 2017 r.

- zmiana uchwały nieobowiązującej z dnia 29 sierpnia 2016 r.

- uchwała nieobowiązująca z dnia 27 czerwca 2016 r.

- uchwała nieobowiązująca z dnia 24 lutego 2014 r.

- uchwała nieobowiązująca z dnia 25 listopada 20114 r.

PONIŻEJ DO POBRANIA FORMULARZE DEKLARACJI ORAZ ZGŁOSZENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA USŁUGI DODATKOWE:

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.