Miasto i Gmina Nowa Sarzyna

Nasza Wola

 

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Woli Zarczyckiej "Nasza Wola"

 

STATUS PRAWNY:
Stowarzyszenie – podmiot  wpisany  pod nr 0000417043 do rejestru stowarzyszeń

w Krajowym Rejestrze Sądowym

 

ADRES KORESPONDENCYJNY:
Wola Zarczycka 274

37 – 311 Wola Zarczycka

 

ZARZĄD:
1.    Marian Perlak – Przewodniczący Zarządu
2.    Józef Perlak – Wiceprzewodniczący Zarządu
3.    Kamil Smycz  – Członek Zarządu
4.    Adam Sarzyński  – Członek Zarządu

5.    Maria Perlak – Skarbnik

 

KOMISJA REWIZYJNA:
1.    Mariusz Jędrek
2.    Adam Chmura
3.    Zofia Jureczek
 
CELE STATUTOWE:
Główym celem Stowarzyszenia jest działalnośc na rzecz integracji i rozwoju:

- lokalnego środowiska społecznego,
regionu,
W szczególności:
1) Działalność na rzecz ekonomicznego rozwoju obszarów wiejskich.
2) Wsparcie i ochrona lokalnego rynku drobnej twórczości, w szczególności

producentów wyrobów wiklinowych oraz osób wykonujących prace chałupnicze.
3) Działalność rolnicza.
4) Ochrona praw i reprezentowanie interesów rolników.
5) Wsparcie i uczestnictwo na rzecz poprawy infrastruktury lokalnej.
6) Działalność kulturalna, pielęgnowanie rodzimej tradycji.
7) Ochrona przyrody i troska o zachowanie środowiska naturalnego.
8) Profilaktyka uzależnień.
9) Popularyzacja zdrowego trybu życia.
10) Promocja przedsiębiorczości.
11) Edukacja i podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców obszarów

wiejskich.
12) Promocja walorów krajobrazowych regionu.
13) Tworzenie i organizowanie form aktywności turystycznej.
14) Wspieranie i pomoc dla uzdolnionej młodzieży, osób bezrobotnych i

niepełnosprawnych.
15) Działalność wydawnicza.
16) Kształtowanie postaw zgodnych z akceptowanymi w społeczeństwie

wartościami moralnymi i etycznymi oraz katolicką nauką społeczną.