Miasto i Gmina Nowa Sarzyna
Powróć do: strona główna

Usługi wspierające komunikowanie

Szanowni Państwo!

1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1243). Ustawa ta reguluje m.in. zakres, zasady i sposób obsługi osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, (tzw. osoby uprawnione) w kontaktach z podmiotami publicznymi przy użyciu Polskiego Języka Migowego (PJM), Systemu Językowo-Migowego, sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) oraz innych wskazanych środków komunikowania się. Przepisy ustawy nakładają na organy administracji publicznej obowiązek zapewnienia osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

W celu zapewnienia należytej obsługi osób uprawnionych, o których mowa w ustawie, Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie (Urząd) wprowadza następujące zasady dostępu do usług przy wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się:

 1. wszelkie informacje dotyczące działalności Urzędu są dostępne na stronie internetowej Urzędu www.nowasarzyna.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.nowasarzyna.eu;
 2. osoba uprawniona może skorzystać z poczty elektronicznej: umig@nowasarzyna.eu;
 3. może komunikować się za pośrednictwem faksu pod numerem:  17 24 13 111;
 4. ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w celu zapewnienia jej możliwości komunikowania się. W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej nie wymaga się od osoby przybranej przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polskiego języka migowego), SJM ( systemu językowo-migowego)  lub   SKOGN  (sposobu  komunikowania   się  osób głuchoniewidomych);
 5. może skorzystać z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika;
 6. świadczenie usługi tłumacza PJM, SJM oraz SKOGN jest bezpłatne dla osób uprawnionych będących osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r., Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016);
 7. osoba uprawniona ma prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się;
 8. w celu skorzystania z tłumacza PJN, SJN łub SKOGN należy zgłosić Urzędowi chęć świadczenia usługi ze wskazaniem metody komunikowania się nie później niż 3 dni robocze przed dniem     załatwienia sprawy. Nie dotyczy to sytuacji nagłych;
 9. zgłoszenia należy dokonać w sekretariacie Urzędu, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: umig@nowasarzyna.eu lub pod numerem faksu: 17 24 13 111 (formularz wniosku – poniżej dostępny do pobrania);
 10. w momencie dokonania zgłoszenia Urząd zobowiązany jest do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej,   w   terminie   przez   nią   wyznaczonym   lub   z   nią uzgodnionym;
 11. w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia Urząd zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając nowy termin realizacji świadczenia lub wskazuje inną formę realizacji uprawnień;
 12. osoba realizująca świadczenie jest zobowiązana zachować w tajemnicy informacje związane z osobą uprawnioną, z wyjątkiem sytuacji gdy:
  • zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia osoby uprawnionej lub innych osób;
  • osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy;
 13. Urząd udostępnia wszelkie dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek;
 14. niniejszą informację dotyczącą sposobu realizacji ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1243) zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.nowasarzyna.eu oraz na tablicy ogłoszeń.


Dzięki realizowanemu przez Szkołę Podstawową w Sarzynie projektowi "Dostępna Szkoła", osoby głuche i słabosłyszące z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna zyskały dostęp od września 2022 r. do września 2023 r. do tłumacza języka migowego online.
Tłumacz dostępny jest pod adresem: https://tlumacz.migam.org/urząd-miasta-i-gminy-nowa-sarzyna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00.

Z usuługi można skorzystać przy załatwianiu wszelkich spraw, zarówno w jednostkach publicznych, jak i w placówkach medycznych. Osoby głuche i słabosłyszące mogą zostać obsłużone w Polskim Języku Migowym na dwa sposoby:

 • osobiście podczas wizyty w siedzibie danej jednostki np. Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna (w celu zestawienia połączenia niezbędny jest komputer, tablet lub smartfon z kamerą),
 • zdalnie, należy w domu połaczyć się z tłumaczem, który zadzwoni w imieniu osoby niesłyszącej na wskazany przy rejestracji numer kontaktowy i przetłumaczy rozmowę.


Pliki do pobrania:

Wniosek o świadczenie usług tłumacza
Format: doc, 33 kB