Miasto i Gmina Nowa Sarzyna

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sarzynie

 


Sarzyna 1221
37 – 310 Nowa Sarzyna
 
tel. 17 2415 200 fax/tel. 17 2401500
email: sarzynasds@op.pl
Kierownik: Agnieszka Hospod
 
1.Środowiskowy Dom Samopomocy jest gminną jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu.Środowiskowy Dom Samopomocy zwany dalej „Domem” jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zwanymi dalej „uczestnikami”, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej.
2. ŚDS świadczy swoje usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie z gminy Nowa Sarzyna oraz w uzasadnionych przypadkach dla potrzebujących tej formy pomocy osobom z gmin ościennych powiatu leżajskiego, na zasadzie porozumienia.
3. Przyjęcie uczestnika odbywa się na podstawie decyzji administracyjnych Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie, w porozumieniu z Kierownikiem ŚDS w Sarzynie.
4. Termin przyjęcia i pobyt w domu Samopomocy następuje za zgodą osoby zainteresowanej. Uczestnictwo w ŚDS i korzystanie z jego usług jest oparte na pełnej dobrowolności.
 
Dom realizuje następujące cele:
- kształtowanie umiejętności społecznych i umiejętności z zakresu funkcjonowania w codziennym życiu,
- zapewnienia uczestnikom psychiatrycznej opieki zdrowotnej, w tym również poradnictwa psychologicznego,
- integrowanie uczestników z ich środowiskiem lokalnym ( w tym rodzinnym),
- pomoc uczestnikom w załatwianiu spraw urzędowych oraz zapewnienie poradnictwa socjalnego,
- pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia,
- zapewnienie uczestnikom niezbędnej opieki,
- zapewnienie rehabilitacji ruchowej, w tym fizjoterapii, rekreacji, turystyki oraz zajęć sportowych,
- pomoc uczestnikom w poszukiwaniu pracy, przygotowanie ich do uczestnictwa
w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia.
- współpraca z rodziną i otoczeniem w celu realizowania i kontynuacji założeń indywidualnych planów wspierająco-aktywizujących,
- współpraca z innymi ośrodkami wsparcia, wymiana doświadczeń,
- współpraca z samorządem, instytucjami w celu zapobieganiu wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi.
 
Zasady korzystania z ŚDS
1. Do Środowiskowego Domu Samopomocy kierowane są osoby z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnością intelektualną, na podstawie decyzji administracyjnej dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie w oparciu o następujące dokumenty:
a) wniosek osoby zainteresowanej bądź jej opiekuna ustawowego o korzystanie z usług
Środowiskowego Domu Samopomocy,
b) zaświadczenie lekarza psychiatry lub neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenia lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa osoby ubiegającej się wraz z informacją o stopniu sprawności w zakresie lokomocji ;
c) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności o ile osoba takie posiada;
d) wywiad środowiskowy,
2. Ze świadczeń „ŚDS” mogą korzystać osoby:
a) które wyrażają zgodę na udział w zajęciach ŚDS ( lub zgodę wyrażają ich
prawni opiekunowie)
b) z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnością intelektualną.
c) nie uzależnione od alkoholu lub narkotyków,
d) nie ujawniające chorób zakaźnych ,
e) nie stanowiące swoim zachowaniem zagrożenia dla życia i zdrowia dla siebie bądź innych uczestników i pracowników ŚDS,
3.Osoby, które po raz pierwszy wystąpiły o skierowanie do domu, decyzję o skierowaniu wydaje się na czas określony nie dłuższy niż 3 miesiące.
 
Ośrodek realizuje zadania własne poprzez następujące formy działalności;
- treningi umiejętności , w tym trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, trening funkcjonowania w codziennym życiu, trening umiejętności spędzania czasu wolnego, trening umiejętności samoobsługowych
- terapię zajęciową z elementami arteterapii
- zajęcia rękodzielnicze i plastyczne
- zajęcia muzyczne,
- zajęcia teatralne,
- zajęcia świetlicowe,
- zajęcia ogrodnicze
- zajęcia komputerowe z elementami fotografii i filmu
- zajęcia z elementami socjoterapii, społeczność
- fizjoterapię
- turystykę i różne formy rekreacji, sport
- opiekę lekarską i psychologiczną
- udział w życiu społeczności lokalnej, przede wszystkim w życiu kulturalnym (kulturoterapia) i religijnym.
- oddziaływania pedagogiczne i psychologiczne
- poradnictwo socjalne,
- integracja ze środowiskiem lokalnym,
- zapewnienia stałego kontaktu z rodzinami uczestników,
- pomoc w utrzymaniu higieny osobistej.
- niezbędną opiekę.
Swoją działalność placówka prowadzi w formule pracowni terapeutycznych, zajęć indywidualnych i zajęć grupowych, w tym treningów realizowanych również w otwartym środowisku.
Zadania ośrodka oparte zostały na indywidualnych planach terapeutycznych opracowanych dla każdego uczestnika, a także rocznych planach pracy, w tym planach poszczególnych zajęć.