Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

I.   Podstawy prawne

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Nowa Sarzyna, zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

1)  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.);

2) uchwały Nr XLIV/255/2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Nowa Sarzyna;

3)  zarządzenie Nr 1/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Nowa Sarzyna.

II.   Informacje ogólne

W rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych uczestniczą dzieci zamieszkałe wraz z rodzicami/prawnymi opiekunami na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.

Miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania jego rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania to miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców to jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Miasta i Gminy Nowa Sarzyna mogą być przyjęci do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Miasto i Gmina Nowa Sarzyna nadal będzie dysponowała wolnym miejscami.

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym dziecko kończy 7 lat.

Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

Dzieci urodzone w 2021 roku nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice/prawni  opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2017 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym w publicznej szkole podstawowej. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym dziecko kończy 6 lat.

Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej.

III. Kryteria rekrutacji

W art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) zostały określone jednolite zasady rekrutacji kandydatów do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, zamieszkałych na terenie danej gminy.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, zostaje przeprowadzony pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego z uwzględnieniem następujących kryteriów mających jednakową wartość:

1)  wielodzietność rodziny kandydata;

2)  niepełnosprawność kandydata;

3)  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7)  objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu pierwszego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, zostaje przeprowadzony drugi etap postępowania rekrutacyjnego. Na drugim etapie są brane pod uwagę  następujące kryteria:

L.P. Kryterium Liczba punktów Dokument potwierdzający spełnianie kryterium
1. Zatrudnienie rodziców kandydata lub nauka rodziców w trybie dziennym 10 pkt Oświadczenie o  zatrudnieniu lub nauce w trybie dziennym rodziców kandydata
2. Zadeklarowany we wniosku czas pobytu kandydata w przedszkolu /oddziale przedszkolnym powyżej 5 godzin dziennie 2 pkt za każdą deklarowaną godzinę ponad 5 Oświadczenie we wniosku o przyjęcie do przedszkola
3. Posiadanie przez kandydata rodzeństwa uczęszczającego do danego przedszkola /oddziału przedszkolnego w roku szkolnym w którym prowadzona jest rekrutacja 10 pkt Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danego przedszkola /oddziału przedszkolnego
4.

Zamieszkanie kandydata i jego rodziców, opiekunów prawnych lub rodzica wychowującego kandydata w obwodzie danego przedszkola/szkoły podstawowej

15 pkt Oświadczenie o zamieszkaniu

IV. Terminy rekrutacji i terminy składania wniosków

Terminy rekrutacji i terminy składania wniosków zostały określone w załączniku do  Zarządzenia Nr 1/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Nowa Sarzyna:

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
Składanie przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej

od 20 lutego 2023 r.

do 28 lutego 2023 r.

-----------------------
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 marca 2023 r.

do 22 marca 2023 r.

od 1 sierpnia 2023 r.

do 16 sierpnia 2023 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub  kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)

od 23 marca 2023 r.

do 27 marca 2023 r.

od 17 sierpnia 2023 r.

do 18 sierpnia 2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości wyników postępowania przez komisję rekrutacyjną w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 28 marca 2023 r. 21 sierpnia 2023 r.
Potwierdzenie przez rodzica /prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia do danego przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia do 31 marca 2023 r. do 24 sierpnia 2023 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc 3 kwietnia 2023 r. 25 sierpnia 2023 r. 

V. Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci przyjętych do danego przedszkola lub danego oddziału przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Niezłożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 w terminie określonym w harmonogramie, oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym do którego dziecko obecnie uczęszcza.

VI. Karta zgłoszenia dziecka

Karta zgłoszenia dziecka oraz wzory wymaganych oświadczeń i deklaracji są dostępne w danym przedszkolu i publicznej szkole podstawowej w której funkcjonują oddziały przedszkolne.

VII. Procedura odwoławcza

Rodzice kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do przedszkola lub oddziału przedszkolnego, mogą:

1.  Złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata, w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 

Komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie w terminie do 5 dni od dnia złożenia wniosku.

2.  Wnieść do dyrektora przedszkola lub danej szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

3.  Złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej.

Pliki do pobrania:

Ustawa - prawo oświatowe.pdf
Format: pdf, 1.04 MB
Uchwala -kryteria przedszkola.pdf
Format: pdf, 90.78 kB
Zarządzenie Nr 1.pdf
Format: pdf, 130 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.