Miasto i Gmina Nowa Sarzyna

Informacja o przystąpieniu do programu "Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami" – Edycja 2023

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie we współpracy ze Stowarzyszeniem "Integracja bez Granic" przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego "Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami" – edycja 2023. Całkowita wartość dofinansowania:  482 130,00 zł. 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

- dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi ze wskazanymi orzeczeniami, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100).

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:
- wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
- wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
- załatwianiu spraw urzędowych;
- korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
- zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Ważne! Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, nie będące członkami rodziny uczestnika:

1)        posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji na następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub

2)        posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub

3)        wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Procedura przystąpienia do Programu:
Przyznanie usług asystenta odbywa się na podstawie Karty zgłoszenia i załączników dostępnych w   Stowarzyszeniu ,, Integracja bez Granic” i w  Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie .Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny; 17 717 81 69 wew. 19

Na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych dostępne są odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w ramach programów „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” - edycje 2023.

https://niepelnosprawni.gov.pl/download/pytania-i-odpowiedzi-do-programu-aoon-i-aoozz-edycja-2023-16.01.2023-1673879302.pdf

fsaoozn 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności